معرفی

مشخصات فردی

حسن صادق پور

نام - نام خانوادگی : حسن   صادق پور

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پیام نور

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن صادق پور
حسن صادق پور

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^